Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met

Bedrijfsnaam: Lankhof Beveiliging & Telecom BV, hierna te noemen: “Lankhof”
Adres : Vierde Broekdijk 13
Postcode / Plaats: 7122 JD  Aalten

Contactpersoon: M. Arntz
E-mailadres: info@lankhof.nl

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Lankhof verwerkt uw gewone persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Deze verordening is afgeleid van de Europese verordening “General Data Protection Regulation” welke op 25 mei 2018 in werking is getreden en geldt voor de gehele Europese Unie. Op basis van de AVG, kan Lankhof een beroep doen op (één of meer van de) onderstaande grondslagen:

 • Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten);
 • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie)

Doeleinden van verwerking

Lankhof verwerkt uw persoonsgegevens voor:

de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten

 • relatiebeheer
 • nieuwsbrieven
 • product- en dienstontwikkeling
 • het bepalen van strategie en beleid
 • personeelsadministratie
 • sollicitatieprocedure
 • aanbiedingen
 • het aangaan van onderhouds-, service- en meldkamercontracten
 • het plaatsen of verwijderen van door klanten gewenste beveiligingsinstallaties (in de breedste zin van het woord);
 • het afstemmen met projectleiders, beveiligingsverantwoordelijken binnen de organisatie van onze klanten;
 • het factureren en incasseren van rekeningen en overige administratieve handelingen
 • het oplossen van storingen aan installaties;
 • het garanderen van alarmopvolging bij calamiteiten;
 • het inschakelen van hulpdiensten indien nodig;

Lankhof verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. We gaan een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.

Iedereen kan zich voor onze nieuwsbrief opgeven, we sturen u dan regelmatig nieuws per mail. Deze nieuwsbrieven bevatten onzichtbare codes, waarmee wij kunnen volgen hoeveel mensen onze nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt. We registreren niets op naam, we gebruiken alleen algemene informatie om onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. De nieuwsbrief kunt u ook gemakkelijk weer afmelden, via een link onderaan de nieuwsbrief.

Bij het bezoeken van de website van Lankhof zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door Lankhof worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop de website van Lankhof wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens

Lankhof heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om de  plichten van Lankhof voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan. Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Lankhof haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Lankhof. Daarnaast gebruikt Lankhof uw gegevens om contact op te nemen om uw opdracht/reservering te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).

Ontvangers van persoonsgegevens

Lankhof verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruikt Lankhof alleen voor de verwerking en ontwikkeling van de producten en diensten van Lankhof. De database van Lankhof is goed beveiligd volgens Europese normen. Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden (domeinnaamregistratie, indien nodig voor invordering), voor doeleinden die nodig zijn om diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst. Met de “derden” waar Lankhof gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkings)overeenkomsten tot grondslag.

Verstrekking aan derden

Om op efficiënte en effectieve wijze onze bedrijfsactiviteiten te realiseren, werken wij samen met externe partijen waaronder ICT leveranciers aan kantoorautomatisering, ERP software, aannemers en aanbieders van meldkamercontracten. Indien deze andere partij of instantie persoonsgegevens voor ons verwerkt of ontvangt, moet deze partij een verwerkersovereenkomst tekenen waarin precies is vermeld welke gegevens zij moeten verwerken en hoe zij de gegevens beveiligen. Op deze wijze borgen we voor een heel belangrijk deel dat externen net zo zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan als Lankhof.

Wij maken uitsluitend gebruik van in Nederland of Europa gevestigde partners waardoor er geen afzonderlijke afspraken behoeven te worden gemaakt om aan de AVG te voldoen.

Bewaren gegevens

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van de overeenkomst welke Lankhof met u heeft en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in de archieven van Lankhof. Nieuwsbriefgegevens worden bewaard zolang u daar toestemming voor heeft gegeven, zodra een uitschrijving voor een nieuwsbrief is ontvangen, zullen wij de gegevens verwijderen. Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure. Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Gegevensbeveiliging

Lankhof maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Lankhof maakt dan ook gebruik een SSL beveiligingscertificaat.

Lankhof maakt met haar website gebruik van een internetbedrijf in Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen.

Cookies

Lankhof maakt op haar website eventueel gebruik van twee soorten cookies:

 • Functionele cookies: Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert op een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.
 • Analytics cookies: Lankhof maakt gebruik van analytische cookies (Google analytics). Door middel van deze cookies krijgt Lankhof inzicht in het gebruik van de website van Lankhof. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor Lankhof. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kan de website van Lankhof geoptimaliseerd worden, waardoor de gebruikerservaring voor u als bezoeker kan worden verbeterd. Google is een Amerikaans bedrijf, die haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes. Bij Lankhof worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites

De internetpagina’s van Lankhof bevatten mogelijk links naar andere websites. Lankhof is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites die niet onder Lankhof vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Meldplicht datalekken

Lankhof zal in geval van een datalek, dit direct melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek. 

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag Lankhof vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Lankhof verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met Lankhof op te nemen via info@lankhof.nl. Na ontvangst van uw verzoek wordt dit getoetst om te bezien of en op welke wijze we gevolg kunnen geven aan uw verzoek zulks gelet op onze wettelijke verplichtingen en ons belang. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Lankhof zal uw bezwaar/verzoek tot intrekking toetsen. Hierbij kijkt Lankhof naar haar wettelijke verplichtingen en haar redelijke belang. Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht indienen op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Kredietwaardigheid

De mogelijkheid bestaat dat Lankhof onderzoek doet naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kan Lankhof ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. Lankhof kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn.

Wijzigingen

Lankhof behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.

De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in de footer van de website van Lankhof: www.lankhof.nl

Versie d.d. 27-02-2023